INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH UCZNIÓW/RODZICÓW

Egzamin Gimnazjalny 2018/2019

 

 

do 1 października 2018 r. Rodzice ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego mogą złożyć  wniosek  o przystąpienie do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym  (załącznik 3d)
do 1 października 2018 r. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację:

a)     wskazującą język obcy nowożytny , z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego  (załącznik 3a)

b)    informującą o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej , mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b)

do 15 października 2018 r Należy złożyć dokumenty na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków  przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:

a)     zaświadczenie o stanie zdrowia

b)    opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się

do 23 listopada 2018 r Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie (do 20 listopada 2017 r)(załącznik 4b) rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych. Rodzice ucznia składają oświadczenie (również w załączniku 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o której mowa tj. nie później niż do 23 listopada.
do 30 listopada 2018 r.  Rodzice ucznia składają dyrektorowi wniosek o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części na podstawie posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawności sprzężone. (załącznik 2a)
do 10 stycznia 2019 r. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o:

a)     zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3a)

b)    rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów którzy zgłosili zamiar przystąpienia do egzaminu na tym poziomie (załącznik 3d)

c)     rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w języku danej mniejszości narodowej , mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. (załącznik 3b)

        do 27 marca 2019 r. Rodzice ucznia składają wniosek o zmianę języka obcego nowożytnego ( jeżeli tego języka uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych), w przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady  przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata  konkursu przedmiotowego o zasięgu  wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten , który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego. (załącznik 3c)