ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA – wersja obowiązująca w Zespole Szkół
w Dobrzejewicach, od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 1. Podstawowym sposobem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny. Dodatkowo do kontaktów posłużyć może portal społecznościowy,  poczta elektroniczna, telefon.
 2. Podstawą sprawdzenia obecności  na zajęciach, jest systematyczne odbieranie  przez ucznia lub rodzica wiadomości  wysłanych przez nauczycieli oraz terminowe odsyłanie wytworów swojej pracy za pomocą następujących narzędzi: dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, portale społecznościowe, telefon.
 3. Nauka prowadzona na odległość, jest realizowana z wykorzystaniem wypracowanych przez nauczycieli metod pracy: samodzielnie opracowanych kart pracy, prezentacji, filmików demonstracyjnych,  materiałów pobranych z zasobów wydawniczych lub udostępnionych przez innych  nauczycieli, platform edukacyjnych, nagrań telewizyjnych. W miarę możliwości rozmów głosowych, z wykorzystaniem  aplikacji Skype,  portalu społecznościowego – Messenger lub innych.
 4. Praca zdalna jest realizowana w oparciu z podstawą programową (z drobnymi modyfikacjami), w zależności od warunków sprzętowych nauczyciela i odbiorcy. Jest wspomagana zasobami zawartymi na  platformach edukacyjnych.
 5. Materiały do pracy zdalnej zawierają zadania do samodzielnej realizacji.
 6. Monitorowanie postępów ucznia w nauce odbywa się poprzez wysyłanie wytworów pracy uczniów, przez dziennik elektroniczny, portale społecznościowe, pocztę internetową.
 7. Monitorowanie kontaktów z rodzicami, uczniami odbywa się poprzez systematyczne sprawdzenie przez nauczycieli odbieranych wiadomości.
 8. Zdalne nauczania realizowane jest z zachowaniem bezpieczeństwa uczniów i ich możliwości psychofizycznych.
 9. Realizacja zajęć zdalnych z Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przebiega
  w sposób podobny do realizacji lekcji przedmiotowych. Nauczyciele wspomagający pozostają w kontakcie telefonicznym, mailowym, zdalnym ze swoimi uczniami, rozpoznają trudności i potrzeby, uzyskują informację zwrotną od uczniów i ich rodziców.
 10. Na czas pracy zdalnej jest stworzony tymczasowy plan lekcji.
 11. Jeżeli rodzic nie odbiera wiadomości wysyłanej przez dziennik elektroniczny, wychowawca w porozumieniu z nauczycielem uczącym, pozostaje w kontakcie telefonicznym z rodzicem, z którym ustala sposób przekazywania uczniom zakresu materiału.
 12. Na czas pracy zdalnej obowiązuje Tymczasowy System Oceniania, dostosowany do oceniania zdalnego (oddzielny dokument).
 13. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli
  i rodziców, powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.