REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona zsdobrzejewice.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę zsdobrzejewice.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony zsdobrzejewice.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§2

DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 3. USŁUGODAWCA – Zespół Szkół w Dobrzejewicach, adres siedziby: Zespół Szkół w Dobrzejewicach, Dobrzejewice 57B, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792642504 , REGON: 871718013, adres poczty elektronicznej: zs@zsdobrzejewice.pl , tel.: 530 923 559.
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

§3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§4

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 5

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zs@zsdobrzejewice.pl
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zs@zsdobrzejewice.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 7

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej.
 2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony pl, bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch.

email: korzuch@infoic.pl

 

Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 • administratorem zbieranych danych jest Zespół Szkół w Dobrzejewicach, Dobrzejewice 57b, 87-123 Dobrzejewice, +48 530 923 559, e-mail: zs@zsdobrzejewice.pl;
 • dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określonego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w celu zapewnienia korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą,
 • odbiorcami przetwarzanych danych mogą być podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa lub na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),
 • dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
 • przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

 

 

 

 Pliki Cookies

Podobnie jak każda inna strona internetowa, również nasza strona internetowa korzysta z plików cookies.

Czym są pliki cookies?

To małe pliki, w których zamieszczane są dane, wymieniane pomiędzy przeglądarką, a konkretną stroną internetową. Najbardziej podstawową informacją, która może zostać zamieszczona w ciasteczku, jest fakt odwiedzin (lub braku) użytkownika na stronie – przy czym internauta jest rozpoznawany za pomocą adresu IP.

Należy pamiętać o tym, że dane, które pozyskują pliki cookies, identyfikują komputer oraz przeglądarkę i w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi , które podajemy. Ponadto nie wpływają szkodliwie na nasz komputer czy smartfona.

Dlaczego używamy plików cookies?
Korzystamy z plików cookies ponieważ – ułatwiają użytkownikowi korzystanie ze strony i dzielenie się informacjami znajdującymi się na niej, oraz dlatego, że mechanizmy działania i bezpieczeństwa stron internetowych w dużej mierze bazują na tej technologii.

Z jakich plików cookies korzystamy?
Stosujemy głównie „stałe” – pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W jaki sposób można wyłączyć pliki cookies?
Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były „cookies” – trwałe czy też związane z sesją – możecie Państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.
Należy mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.
Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:

Przeglądarka Opera:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Przeglądarka Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

Przeglądarka Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Przeglądarka Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enableor-allow-cookies

Przeglądarka Safari:

http://support.apple.com/kb/PH5042

Przeglądarka Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09