Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

Zespół Szkół w Dobrzejewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.zsdobrzejewice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 1.12.2021
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Istniejąca strona internetowa www.zsdobrzejewice.pl jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zespół Szkół w Dobrzejewicach nie posiada aplikacji mobilnych.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Szkoła sugeruje używanie przeglądarki Microsoft Edge , która udostępnia czytnik immersyjny upraszczający układ strony  ( skrót klawiaturowy F9 )

Treści niedostępne

 • Serwis nie posiada transkrypcji audio tekstu. Funkcja ta jest dostępna w nowoczesnych przeglądarkach internetowych np. Microsoft Edge (skrót klawiaturowy Ctrl+Shift +U), dlatego sugeruje się używania tej właśnie przeglądarki do zapoznawania się z treścią strony www.zsdobrzejewice.pl
 • Obiekty graficzne nie posiadają adekwatnych tekstów alternatywnych.

Wyłączenia

 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku. Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o jaki element chodzi oraz sposób kontaktu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Dobrzejewicach to kompleks budynków A i B .

Dojazd do szkoły
W odległości ok. 50m od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek autobusowy MZK Toruń linii 45 ( w rozkładzie jazdy linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe)

Budynek A:
Do budynku prowadzi 1 wejście : główne – od strony ulicy – niewyposażone w podjazd dla wózków zabezpieczony barierką,, do wejścia prowadzą 3 schodki, wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane samodzielnie, wejście prowadzi do wiatrołapu, aby wejść, należy użyć dzwonka.
1. Wejście od strony parkingu (przed małą salą gimnastyczną) – wyposażone w podjazd dla wózków zabezpieczony barierką, dostępne w godzinach pracy szkoły, dla interesantów udostępniane po uprzednim  powiadomieniu sekretariatu i umówieniu wizyty interesanta, podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane samodzielnie, wejście prowadzi do wiatrołapu.
2. Wejście od strony ulicy – prowadzi do byłej świetlicy, w której znajduję się obecnie magazyn

Budynek B:
Do budynku prowadzą wejścia :

 • Główne – od strony wjazdu na dziedziniec szkoły – wyposażone w podjazd dla wózków zabezpieczony barierką,, do wejścia prowadzą 3 schodki, wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane samodzielnie, wejście prowadzi do wiatrołapu
 • Wejście od strony parkingu (przed halą gimnastyczną) – wyposażone w podjazd dla wózków zabezpieczony barierką, dostępne w godzinach pracy szkoły, dla interesantów udostępniane po uprzednim  powiadomieniu sekretariatu i umówieniu wizyty interesanta, podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane samodzielnie, wejście prowadzi do wiatrołapu.
 • Wejście od strony ulicy – udostępnione na prośbę – prowadzi do sali lekcyjnej nr 4

W chwili obecnej parter budynku B jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma wind.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, hala sportowa i pomieszczenia dydaktyczne oraz pomieszczenia biurowe na parterze.

Opis dostosowań
W budynku jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze przy sali gimnastycznej
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak audiodeskrypcji (W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących)
Dostępność dla osób niepełnosprawnych zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni lub sekretariatu. Powiadomienie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych głównych na lewej ścianie w wiatrołapie.
Dzwonek przywołujący pracownika szkoły przy wejściu głównym oraz możliwość załatwienia większości spraw na parterze szkoły (sekretariat)
Wejścia są przejezdne dla osób poruszających się na wózkach
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Możliwość dojazdu samochodem bezpośrednio pod wejście do szkoły (po uzgodnieniu telefonicznym)

Na terenie szkoły nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych dostępne są na parkingu przed szkołą w odległości kilkunastu metrów od wejścia do szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W budynku nie można skorzystać z tłumacza migowego.

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.