Godziny pracy pedagoga-mgr Paulina Radosz

Poniedziałek: 7:30-13:00
Wtorek: 8:15- 13:45
Środa: 13:50-14:50
Czwartek: 7:30-14:00, 13:50-14:50
Piątek: 11:30-14:00

Godziny pracy psychologa-mgr  Anna Fijałkowska-Wnuk

Poniedziałek: 09:00 – 12:00; 13:00 – 14:00
Wtorek: 7:45 – 10:00; 11:00 – 17:00
Środa: 7:45 – 9:10; 9:55 – 12:00; 13:00 – 14:00
Czwartek: 7:45 – 14:00

Uprzejmie prosimy rodziców o wcześniejszy kontakt przez system Librus lub telefonicznie przez sekretariat szkoły w razie potrzeby umówienia się na spotkanie indywidualne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, polega w szczególności na:

1. Diagnozowaniu środowiska ucznia,
2. Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
3. Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
4. Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
5. Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6. Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
7. Prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
8. Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
9. Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
10. Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia,
11. Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających ze realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
12. Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
13. Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
14. Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Zadania pedagoga szkolnego:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
3. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych.
4. Udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program
lub tok nauki.
5. Koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej.
6. Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.
7. Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej.
Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:
* Rodzicami.
* Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół.
* Nauczycielami i pracownikami innych szkół.
* Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
* Poradniami Specjalistycznymi.
* Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

* Zajęcia integracyjne (realizowane na obozach integracyjnych oraz w ramach zajęć w szkole),
* Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, HIV i AIDS),
* Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej,
rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie
i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się
zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości,
rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego
kształcenia),
* Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym,
* Porady dla uczniów,
* Porady, konsultacje dla rodziców,
* Porady i konsultacje dla nauczycieli.

LISTA PRZYDATNYCH STRON INTERNETOWYCH

Gdy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat problemu swojego lub kogoś z bliskich zajrzyj:

www.zdrowie.med.pl – Wszystko, co trzeba wiedzieć, aby zachować zdrowie, m.in. przydatne informacje nt. uzależnień od alkoholu bądź tytoniu
www.narkomania.org.pl – Poradnia dla osób z problemami narkotykowymi i ich bliskich
www.niebieskalinia.pl – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/ – Strona poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
www.psychomanipulacja.pl – Podstawowe informacje o sektach i psychomanipulacji

LISTA PRZYDATNYCH TELEFONÓW I ADRESÓW E- MAIL

Telefony Zaufania stanowią oparcie dla wszystkich tych, którzy dotknięci są trudnymi, osobistymi problemami i nie chcą lub nie mogą się nimi podzielić z rodziną czy znajomymi.

Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”
56 622-00-00; pn. – pt. 17.00 – 21.00
Istnieje również możliwość kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie:
www.telefonzaufania.org.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e- mail na jeden z adresów:
1. pomoctel@free.ngo.pl
2. pomoctel@op.pl
3. telefon.zaufania@gmail.com

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki (narkomania)
0 801 199 990; codziennie w godzinach 16.00 – 21.00; koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania

Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe)
0 800 120 289; pn. – pt. 10.00 – 17.00; połączenie bezpłatne

Niebieska Linia (przemoc w rodzinie)
0 801 120 002; pn. – sb. 10.00 – 22.00, niedz. 10.00 – 16.00

Narkomania (Pomoc Rodzinie)
0 800 120 359; pn. – pt. 10.00 – 20.00, sb. 10.00 – 19.00

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111

POMARAŃCZOWA Linia – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się
0 800 140 068; pn.- pt. 14.00 – 20.00
Istnieje również możliwość kontaktu poprzez adres e- mail:
pomaranczowalinia@wp.pl lub pomoc@pomaranczowalinia.pl

Całodobowy ogólnopolski telefon Stowarzyszenia ” Bądź z Nami” (AIDS)
0 22 622-50-01; wt., czw. 16.00 – 20.00- dyżur lekarza, śr. 17.00 – 21.00- dyżur psychologa

Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania (AIDS)
0 22 622- 50- 01; czynny całą dobę

Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar
022 823 65 31; 9.00 – 21.00

Telefon zaufania w MOPR
056-622-00-00; pn. – pt. 17.00 – 21.00

Telefon Zaufania „Pogotowie makowe” – dla osób uzależnionych, rodzin oraz współuzależnionych
056-622-62-14; pn. 9.00 -19.00, wt., czw., pt. 9.00 – 14.00, śr. 9.00 – 14.00 i 17.00 – 20.00

pomagamy.torun@bg.policja.gov.pl – Policja zajmie się Twoim problemem

Telefon w sprawie zaginionego dziecka
116 000; całodobowy, bezpłatny

Helpline – pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w sprawach związanych z zagrożeniami w Internecie
0 800 100 100; pn. – pt. 12.00 – 18.00
Istnieje również możliwość kontaktu poprzez adres e- mail: helpline@helpline.org.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
0 800 121 212; pn. – pt. 8.15 – 20.00.

Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia ktoś na pewno oddzwoni.

LISTA PRZYDATNYCH ADRESÓW

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży – trudności wychowawcze u dzieci
ul. św. Jana 18
tel. (0-56) 6756727
e- mail: porpsych@wp.pl
www.poradnia-chelmza.pl
TELEFON ZAUFANIA: 0801-112-102; wt., śr., czw. 16.00 – 18.00
Czas pracy poradni:
Poniedziałek 7:00 – 18:00
Wtorek 7:00 – 18:00
środa 7:00 – 18:00
Czwartek 7:00 – 18:00
Piątek 7:00 – 15:00

Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – problemy wychowawcze u dzieci Dobrzejewice
tel. (0-56) 6786462
e-mail: poradniapp.dobrzejewice@neostrada.pl
Czas pracy filii:
Poniedziałek 7:00 – 16:00
Wtorek 7:00 – 15:00
środa 7:00 – 15:30
Czwartek 7:00 – 17:00
Piątek 7:00 – 15:30

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Oddział kujawsko – pomorski
Toruń, ul. Strumykowa 4
Tel.: 56 622 62 14
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Toruń, Plac św. Katarzyny 9
Tel.: 56 655 52 70
E- mail: ptzntorun@op.pl
www.ptzntorun.wikidot.com

Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży
Toruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel. 056 658 08 12
Biuro Rzecznika Praw Ofiar – Rzecznik Praw Dziecka
Toruń, ul. Słowackiego 114,
tel. (56) 659 13 99 codziennie 8.00 – 22.00

Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnień
Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
Tel. 056 622 89 08, 056 622 68 31
Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień
Toruń – Czerniewice, ul. Włocławska 233
Tel. 056 637 78 13, 056 622 90 61

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zespół ds. Przemocy w Rodzinie
Toruń, ul. Batorego 38/44
Tel. 056 611 83 24

Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży
Toruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel. 056 658 08 12
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego
Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27/29
Tel.: 56 658 07 00

MIEJSCA, W KTÓRYCH OTRZYMASZ BEZPŁATNĄ PORADĘ PRAWNĄ
Uniwersytecka Poradnia Prawna – Wydział Prawa i Administracji UMK
Toruń, ul. Gagarina 15, 87-100 Toruń
tel. (056) 611 40 12
poniedziałek 16:30 – 18:00
wtorek – czwartek 16:00 – 18:00
Fundacja „Zielony liść”
Toruń, ul. Ducha św. 5/4 87-100 Toruń
Biuro Fundacji oraz Infolinia są czynne:
Poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 15.00
Dyżury prawnika:
Poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00 – 13.00
INFOLINIA: 0-801-112-982 (całkowity koszt połączenia z telefonu stacjonarnego jest równy cenie jednego impulsu), pn – pt. 8.00 – 15.00.

Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
Pomoc z zakresu prawa rodzinnego, antymobinngowego, socjalnego
Toruń, ul. Bydgoska 58
wtorki i czwartki, 16.00 – 20.00
tel. 515-276-424
e- mail: tsas@tsas.torun.pl

Porady Prawne, Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza
Toruń, ul. Rybaki 59
mgr Lucyna Szalkowska – Radca Prawny
I i III czwartek miesiąca od godz. 18.30