INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

Standardy wymagań egzaminacyjnych
Od  2021 roku nie ma egzaminu maturalnego w „starej” formule. Absolwenci szkół, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w „starej” formule, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

Część ustna egzaminu maturalnego
Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego i nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej.

Część ustna egzaminu maturalnego
Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.