Wytyczne w sprawie organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych:  ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni
zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku
z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania
egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w
przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Załączniki:
1. Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji word [1]
2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji word [2]
3. Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat – plik jpg [3]

Links:
[1] https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_-_przeprowadzanie_egzaminow.docx
[2] https://dokumenty.men.gov.pl/Przygotowania_do_egzaminow_zewnetrznych_–_wytyczne_MEN_CKE_i_GIS_–_komunikat_MEN.docx
[3] https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_CKE_MEN_i_GIS_-_plakat.jpg