Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

ZARZĄDZENIE 10/2020

Dyrektora Zespołu Szkół
w Dobrzejewicach
z dnia 20 maja 2020 roku

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego
Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach na rok szkolny 2020/2021

 Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), ogłaszam:

 

§ 1
Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach na rok szkolny 2020/2021, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 do Liceum Ogólnokształcącego im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Dobrzejewicach stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach
                                                                                               Janusz Iwański

 

 Załącznik nr 1
do zarządzenia Dyrektora ZS Dobrzejewicach nr 10/2020

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. PRYMASA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH   NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1 2 3
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz  z dokumentami od 15 czerwca 2020 r.  do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków rekrutacji do 11 sierpnia 2020 r.
 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia  2020 r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

 

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r.
– do godz. 14.00
8 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 22  sierpnia  2020 r.
9 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
11 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

 

Załącznik nr 2
do zarządzenia Dyrektora ZS w Dobrzejewicach nr 10/2020r

Załącznik nr 2
do zarządzenia Dyrektora ZS w Dobrzejewicach nr 10/2020r wersja do pobrania

………………………………………….

Miejscowość, data

 

W N I O S E K

o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
do Liceum Ogólnokształcącego im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Dobrzejewicach

 

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

KANDYDAT

Imię/imiona  
Nazwisko
PESEL/w przypadku braku: seria i numer paszportu
Data i miejsce urodzenia
Adres miejsca zamieszkania
Adres zameldowania

 

DANE MATKI

Imię  
Nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
E-mail**
Telefon**

 

DANE OJCA

Imię  
Nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
E-mail**
Telefon**

* * należy podać w przypadku ich posiadania, art. 150 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe.

UWAGA!

 • Wniosek o przyjęcie do LO Kandydat wypełnia własnoręcznie lub komputerowo.
 • Składanie wniosków od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500.
 • Uzupełnianie złożonych wniosków odpowiednio o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godziny 1500 oraz zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 1500.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia z OKE, od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 1500 o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

    Wymagane załączniki w przypadku potwierdzenia woli przyjęcia:

 1. 2 zdjęcia /podpisane na odwrocie/
 2. karta zdrowia

    

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 

Odległość od szkoły w km  
Przystanek, z którego uczeń będzie dojeżdżał do szkoły
Opinia poradni, orzeczenie poradni, informacje

o specyficznych trudnościach ucznia

□ TAK                 □ NIE

 

III.         UZASADNIENIE WNIOSKU O PRZYJECIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i nauki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 150 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z  2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)  oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku ucznia ( Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1994 r, Dz. U. 2019 r., poz. 1231 , art. 81 ust 1)

 ……………………..           ……………………..                         ……………………………………..

(matka)                                       (ojciec)

podpisy rodziców                                                                  podpis kandydata

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości, że:

 • administratorem danych jest ZESPÓŁ SZKÓŁ w DOBRZEJEWICACH, z siedzibą: DOBRZEJEWICE 57B, 87-123 DOBRZEJEWICE,

tel. 530 923 559, e-mail: zs@zsdobrzejewice.pl,

 • dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • celami przetwarzania danych są: rekrutacja, a po pozytywnym wyniku rekrutacji w dalszej kolejności cele wynikające z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki,
 • odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),
 • dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
 • przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

 

 

MATKA                                                                                                      OJCIEC

………………………………                                                                ………………………………..

Data i czytelny podpis                                                                      Data i czytelny podpis

 

Komunikat dla absolwentów w sprawie przystępowania do części ustnej egzaminu maturalnego

https://www.oke.gda.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2055&cntnt01origid=61&cntnt01returnid=61