Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

ZARZĄDZENIE 11/2020

Dyrektora Zespołu Szkół
w Dobrzejewicach
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Dobrzejewicach
od 25 maja 2020 r do 7 czerwca 2020 r.

Na podstawie:

  • 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
    31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
  • 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 872)

Zarządzam co następuje:

 § 1

Za zgodą organu prowadzącego, zawiesza się zajęcia w oddziałach przedszkolnych i klasach
I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół
w Dobrzejewicach od dnia 25 maja do dnia 7 czerwca 2020 r.

§ 2

Zawieszenie zajęć jest spowodowane panującą epidemią COVID-19.

 § 3

O zaistniałej sytuacji dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 4

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w § 1, decyzją organu prowadzącego zajęcia dla dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Obrowo będą  realizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w przedszkolu przy Zespole Szkół w Osieku. Zajęcia dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Dobrzejewicach będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach
Janusz Iwański